Obrazovanje

Kvalitetan obrazovni sistem za sve je ključna komponenta budućnosti Srbije. Podrška Švajcarske ima za cilj da poboljša efikasnost, pristupnost i kvalitet obrazovnog sistema, obezbeđujući uključivanje ugroženih populacija (manjine i lica sa posebnim potrebama).

Sub-domeni sa primerima ovih aktivnosti su:

Razvoj sistema obrazovanja

  • Jačanje kapaciteta Ministarstva obrazovanja u vezi izrada nacrta i primene strategija u skladu sa Evropskom Unijom.
  • Promocija formalizacije sistema profesionalnog razvoja, sa osvrtom na stručno usavršavanje nastavnog osoblja, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou, kao i modela stalnog i doživotnog učenja

Inkluzivno obrazovanje

  • Podrška sprovodjenja inkluzivnog obrazovanja Roma i marginalizovanih grupa u okviru nacionalne politike socijalnog uključivanja.

Opis projekata

Zajednički program za uključivanje Roma i marginalizovanih grupa u obrazovni sistem ()

Program stručnog usavršavanja  (PDP) ()